Regulamin

Kreator treści

Regulamin serwisu kinomuranow.pl

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

 

 1. Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu; Do udziału w Seansie lub Wydarzeniu uprawniać mogą także inne dokumenty wystawione przez Usługodawcę; Zasady Regulaminu odnoszące się do Biletów należy stosować odpowiednio do innych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu, chyba że Usługodawca inaczej postanowi lub co innego wynika z charakteru lub treści takiego dokumentu;.
 2. Kino – Kino Muranów przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa, prowadzone przez Gutek Film sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
 3. Klient – w zależności od kontekstu i zakresu korzystania z Serwisu – Usługobiorca, Nabywca lub Uczestnik;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę nabycia Biletu; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 7. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 8. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu lub innego utworu audiowizualnego;
 9. Serwis – serwis internetowy w domenie www.kinomuranow.pl, do którego wszystkie prawa przysługują Usługodawcy, umożliwiający przeglądanie oferty Kina, zakup i rezerwację Biletów na Seans oraz zamówienie usługi Newsletter przez Internet na stronie: www.kinomuranow.pl;
 10. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Seansie lub/i Wydarzeniu; Uczestnikiem może być sam Nabywca;
 11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 12. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 13. Usługodawca – Gutek Film sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41/43, 01-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125046, NIP: 5261009244, Regon: 010791442;
 14. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem.

§ 2

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny: ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Numer telefonu: (22) 635 30 78

Adres e-mail: kontakt@kinomuranow.pl

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  • (a) świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, w tym zasady świadczenia Usługi Newsletter;
  • (b) rezerwacji i zakupu Biletów.
 2. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych regulaminach.
 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Klient, który bierze udział w Seansie lub Wydarzeniu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu Kina Muranów, który stanowi załącznik do Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 5. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:
  • (a) usługę przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie,
  • (b) usługę zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży Biletów;
  • (c) usługę rezerwacji Biletów;
  • (d) usługę Newslettera.
 6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie. W celu skorzystania z Usługi Newsletter, Usługi Zakupu Biletu lub Usługi Rezerwacji Biletu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub przed zawarciem umowy sprzedaży Biletu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 8. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 4

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu a także do wzorców, formularzy, logotypów, baz danych zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celu promocji filmów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze strony internetowej Serwisu, ograniczonej do terytorium Unii Europejskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie ze strony internetowej Serwisu.
 3. Licencja uprawnia Klienta wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania strony internetowej Serwisu poprzez jej odwiedzanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.
 4. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientowi nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych strony internetowej Serwisu. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oraz reprodukowanie całości lub części strony internetowej Serwisu.

 

Rozdział II

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 5

Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować:
  • (a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • (b) zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Safari, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
  • (c) łączem internetowym o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
 2. Korzystanie ze wszystkich opcji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 6

Świadczenie Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców, drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, następujące Usługi:
  • (a) Usługę przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie;
  • (a). Usługę Rezerwacji Biletu;
  • (b) Usługę Sprzedaży Biletu;
  • (c) Usługę Newsletter.
 2. Usługa przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie jest dostępna dla każdego Usługobiorcy korzystającego z Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 3. W celu zakupu lub rezerwacji Biletu Usługobiorca powinien dokładnie wypełnić formularz rezerwacji lub formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej Serwisu. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niemożnością efektywnej rezerwacji miejsca lub zakupu Biletu.
 4. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Usługobiorca, który wprowadzi swój adres e-mail, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie oraz zaakceptuje Regulamin.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu, link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Usługobiorcę zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem jednego z kanałów opisanych w § 2 Regulaminu.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorca może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu Usług, tj. składać reklamacje dotyczące Usług, a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@kinomuranow.pl.
 3. Jeżeli treści publikowane w Serwisie naruszają dobra osobiste Usługobiorcy lub innej osoby, osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@kinomuranow.pl.
 4. Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje działania mające na celu odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu i Usługi lub usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o podjętych działaniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Usługobiorców, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców treści jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do zamieszczonych treści.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługę Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Usługobiorca będący Konsumentem, może wezwać Usługodawcę do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi Newsletter niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi.
 8. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Newsletter bez wzywania do dostarczenia Usługi Newsletter, jeżeli:
  • a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub
  • b) Usługobiorca i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o świadczenie Usługi wyraźnie wynika, że określony termin Usługi miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Usługobiorcy Usługi Newsletter zgodnej z umową o świadczenie Usługi przez cały okres obowiązywania tej umowy. Usługi dostarczane są Usługobiorcy i w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi. W przypadku wydania aktualizacji do danej Usługi w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o takiej aktualizacji oraz dostarczy mu ją.
 10. Jeżeli Usługa Newsletter jest niezgodna z umową o świadczenie Usługi, Usługobiorca będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 11. Jeżeli Usługa Newsletter jest niezgodna z umową o świadczenie Usługi, Usługobiorca będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi, gdy:
  • (a) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • (b) Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;
  • (c) brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
  • (d) brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 10. powyżej;
  • (e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego Konsumentem.
 12. Postanowienia ust. 7.-11. powyżej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 15. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Usług, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także wtedy, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Usługobiorcę zabezpieczeń strony internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez cały okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług. Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę o zablokowaniu dostępu do Usług na adres podany przez Usługobiorcę w odpowiednim formularzu wraz z podaniem przyczyny zablokowania dostępu.

 

Rozdział III

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

 

§ 8

Rezerwacja Biletów

 

 1. Jeżeli Usługodawca przewiduje taką możliwość w odniesieniu do konkretnego Seansu lub Wydarzenia, Nabywca może dokonać rezerwacji Biletu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Serwisu wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletów i ich liczby. Nabywca powinien wypełnić formularz rezerwacji poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłać formularz rezerwacji do Usługodawcy za pośrednictwem odpowiedniej opcji dostępnej w formularzu. Nabywca może również udzielić dobrowolnej zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca przesyła Nabywcy potwierdzenie dokonanej rezerwacji na adres e-mail podając w szczególności numer rezerwacji.
 4. Jeżeli Usługodawca inaczej nie postanowił, Nabywca lub Uczestnik zobowiązany jest do odbioru zarezerwowanych Biletów nie później niż na 30 minut przed Seansem lub Wydarzeniem. Odbioru Biletów Nabywca lub Uczestnik dokonuje w kasach Kina. W celu odebrania zarezerwowanych Biletów konieczne jest podanie numeru rezerwacji lub danych osobowych Nabywcy. Płatność za zarezerwowane Bilety dokonywana jest podczas odbioru Biletów.
 5. W razie nieodebrania Biletu w terminie określonym w ust. 4. rezerwacja wygasa.
 6. W przypadku zarezerwowania Biletu po cenie ulgowej, Nabywca lub Uczestnik zobowiązany jest do okazania osobie sprzedającej zarezerwowany Bilet dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku nieokazania takiego dokumentu osoba ta ma prawo odmówić sprzedaży Biletu po cenie ulgowej.
 7. Niedopuszczalne jest wielokrotne dokonywanie rezerwacji Biletów i brak ich odbioru w terminie określonym w ust. 4 powyżej. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wielokrotnych rezerwacji bez odbioru dokonuje ta sama osoba, Usługodawca ma prawo odmówić jej dokonania kolejnej rezerwacji.
 8. W przypadku Wydarzeń Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odmiennych zasad odbioru rezerwacji, o czym Usługodawca będzie informował Klientów.

§ 9

Zakup Biletów

 1. Jeżeli Usługodawca przewiduje taką możliwość w odniesieniu do konkretnego Seansu lub Wydarzenia, Nabywca może dokonać zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Seansów i Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Biletów za pośrednictwem Serwisu w szczególności publikuje w Serwisie repertuar Kina.
 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletów i ich liczby. Nabywca powinien wypełnić formularz zakupu poprzez podanie danych takich jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i przesłać formularz zakupu do Usługodawcy za pomocą wyboru odpowiedniej opcji w formularzu. Nabywca może również wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Po przesłaniu zamówienia do Usługodawcy Nabywca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Nabywca powinien dokonać płatności za zamówiony Bilet w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Usługodawca informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach związanych z nabywanymi Biletami.
 6. Nabywca może dokonać płatności za zamówione Bilety poprzez płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu płatności internetowych poprzez system PayU. Operatorem płatności online jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 7. Momentem zapłaty ceny za zamówiony Bilet jest - w przypadku płatności szybkim przelewem online - moment uznania rachunku operatora płatności przyjmującego płatności na rzecz Usługodawcy.
 8. Zawarcie umowy nabycia Biletu następuje w momencie przyjęcia przez Usługodawcę złożonego przez Nabywcę zamówienia do realizacji po opłaceniu zamówienia przez Nabywcę.
 9. Usługodawca potwierdza Nabywcy warunki zawartej umowy sprzedaży, przesyłając je Nabywcy za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 10. W razie uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych podanych w zamówieniu (nie dotyczy to jednak wyboru rodzaju Biletu, ich liczby, wyboru seansów, itp.) lub danych Nabywcy lub Uczestnika Usługodawca podejmuje próbę skontaktowania się z Nabywcą w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą lub niemożności poprawienia błędów Usługodawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Nabywcę. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Usługodawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 11. Sprzedaż Biletów jest ograniczona liczbą Biletów dostępnych na dane Wydarzenie lub Seans. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby oferta sprzedaży była aktualna. W razie złożenia przez Nabywcę zamówienia na Bilet aktualnie niedostępny, Usługodawca informuje o tym Nabywcę odmawiając przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie zapłacenia przez Nabywcę ceny Usługodawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia przekazania powyższej informacji.
 12. Bilet dostarczany jest w postaci pliku PDF na adres poczty elektronicznej Nabywcy (do samodzielnego wydrukowania na drukarce).
 13. W przypadku nabycia Biletu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest do okazania osobie kontrolującej Bilety dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku nieokazania takiego dokumentu: podczas wchodzenia na salę kinową pracownik Usługodawcy ma prawo odmówić wpuszczenia Uczestnika na Seans lub Wydarzenie, chyba że Usługodawca inaczej postanowi.
 14. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jednego Klienta.

§ 10

Prawo odstąpienia

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym Konsumentami oraz Nabywcom, o których mowa w art. 7aa ww. ustawy w przypadku zawarcia z Uslugodawcą umowy nabycia Biletu - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Zasady zwrotów Biletów i/lub Karnetów określa Regulamin Kina Muranów, stanowiący załącznik do Regulaminu z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletu lub rezerwacji Biletu Nabywca lub Uczestnik może zgłaszać niezwłocznie pracownikom obsługi Kina albo pisemnie na adres Usługodawcy albo pocztą elektroniczna na adres kontakt@kinomuranow.pl.
 2. W przypadku złożenia reklamacji pracownikowi obsługi Kina, pracownik ten może zażądać podania następujących informacji: imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz ewentualnie adres e-mail i numer telefonu składającego reklamację.
 3. W przypadku składania reklamacji drogą pisemną należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego reklamację oraz ewentualnie adres e-mail i numer telefonu składającego reklamację.
 4. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną należy podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail składającego reklamację oraz ewentualnie numer telefonu składającego reklamację.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. Brak ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 6. O decyzji Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych w związku:
  • (1) korzystaniem przez Klienta z Usług za pośrednictwem Serwisu,
  • (2) rezerwacją Biletu dokonywaną za pośrednictwem Serwisu,
  • (3) zawarciem i realizacją umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu,
  • (4) złożeniem reklamacji dotyczącej działania Kina lub Serwisu, jest Usługodawca.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
  • (a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu;
  • (b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji Biletu za pośrednictwem Serwisu;
  • (c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu;
  • (d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązków ciążących na Usługodawcy z mocy przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości w związku z zawartą umową nabycia Biletu;
  • (e) w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Usługi Newsletter, Usługi Rezerwacji Biletu lub Usługi Nabycia Biletu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  • (f) w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  • (g) w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.
 4. Podane przez Klienta dane osobowe są przechowywane:
  • (a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową rezerwacji Biletu – do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji Biletów na Wydarzenie – do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami;
  • (b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową nabycia Biletu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  • (c) w przypadku danych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Klienta reklamacji dotyczącej działalności Kina lub Serwisu – przez okres 1 roku po upływie terminu rękojmi lub udzieleniu odpowiedzi na reklamację.
  • (d) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 2 lit. g powyżej - do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Klienta z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych podanych przez Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W zakresie danych osobowych Klienta przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a)-c) powyżej, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 7. W zakresie danych osobowych Klienta przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. f)-g) powyżej, Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych Klienta przez Usługodawcę.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie będzie przetwarzała danych osobowych Klienta w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych przez Usługodawcę podczas rezerwacji/nabycia Biletu jest warunkiem zawarcia umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Klient nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Ponadto, podanie przez Klienta danych osobowych w złożonej reklamacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji.
 11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Klienta.
 12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • (a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  • (b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  • (c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • (d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Klient powinien kierować do Usługodawcy w sposób wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych podwód takich jak:
  • (a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  • (b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • (c) zmiana w zakresie funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
  • (d) zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
  • (e) konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  • (f) zmiana danych Usługodawcy lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej treść zmienionego Regulaminu oraz poprzez komunikat umieszczony w Serwisie. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
 5. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania ze Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Biletów zakupionych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia .

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Regulamin Kina Muranów

Szanowni Państwo, Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gutek Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Kinie Muranów w Warszawie. Jego celem jest zapewnienie komfortu oraz sprawnej obsługi, a także bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina Muranów oraz każda osoba przebywająca na jego terenie.

 

§ 1

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Kino – Kino Muranów przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa;
 3. Usługodawca – spółka Gutek Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41/43, 01-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125046, NIP: 5261009244, Regon: 010791442;
 4. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu lub innego utworu audiowizualnego;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem;
 6. Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu. Do udziału w Seansie lub Wydarzeniu uprawniać mogą także inne dokumenty wystawione przez Usługodawcę. Zasady Regulaminu odnoszące się do Biletów należy stosować odpowiednio do innych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu, chyba że Usługodawca inaczej postanowi lub co innego wynika z charakteru lub treści takiego dokumentu.
 7. Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 8. Serwis – serwis internetowy umożliwiający zakup Biletów na Seans przez Internet na stronie: www.kinomuranow.pl.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina.
 2. Zasady zakupu i rezerwacji Biletów za pośrednictwem Serwisu określa odrębny regulamin opublikowany w Serwisie. Postanowienia Regulaminu stosuje się również do Biletów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, o ile postanowienia regulaminu sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu nie przewidują innych zasad ich nabycia, realizacji lub zwrotu.
 3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych regulaminach.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 5. Informacja o godzinach otwarcia kas Kina znajduje się przy kasach Kina oraz na stronie internetowej Kina www.kinomuranow.pl.
 6. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywające się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.
 7. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go pracownikowi obsługi Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
 8. Miejsca w salach kinowych są nienumerowane. Miejsca na sali kinowej należy zajmować miejsce tak, aby umożliwić innym widzom swobodne zajęcie miejsc na sali kinowej.
 9. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
 10. Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów. Sale kinowe mogą być monitorowane w celu wykrycia takich działań.
 11. Na terenie Kina zabronione jest:
  • korzystanie na salach kinowych z telefonów komórkowych, a także innych urządzeń emitujących dźwięk lub światło,
  • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
  • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach papierowych lub plastikowych zakupionych w Kawiarni Kina - Cafe Kino,
  • wnoszenie na teren Kina i spożywanie środków odurzających lub psychotropowych,
  • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • spożywanie alkoholu,
  • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
  • wnoszenie na teren Kina ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
  • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
  • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 12. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 13. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
 14.  Na terenie Kina dzieci do lat 13 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 15. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu lub produktów w Kawiarni Kina – Cafe Kino osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 16. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który zagraża porządkowi, bezpieczeństwu innych osób przebywających w Kinie lub przez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia innym Klientom korzystanie z usług Usługodawcy, w tym w szczególności odbiór przekazu podczas Seansu lub Wydarzenia.
 17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do zwrócenia uwagi Klientowi i zażądania dostosowania się do postanowień Regulaminu, zaś w przypadku niespełnienia przez Klienta tego żądania pracownik obsługi Kina jest upoważniony do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w Kawiarni Kina – Cafe Kino.

§ 3

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

REZERWACJA

 1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: (022) 635 25 29 lub internetowo za pośrednictwem strony internetowej Kina www.kinomuranow.pl przez odnośniki przy repertuarze.
 2. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
 3. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.
 4. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
 5. W przypadku Wydarzeń Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odmiennych zasad odbioru rezerwacji, o czym Usługodawca będzie informował Klientów.

BILETY

 1. Bilety można nabywać w kasach Kina lub za pomocą Serwisu, pod warunkiem, że na dany Seans prowadzona jest sprzedaż on-line. Informacje na temat zakupu można znaleźć na stronie www.kinomuranów.pl
 2. Bilety można zakupić również w przedsprzedaży zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Kina www.kinomuranow.pl.
 3. Ceny biletów na Seanse, a także na cykl Seansów „Z dzieckiem w Kinie” oraz Seanse w ramach „Poranków rodzinnych” wskazane są w cenniku dostępnym przy kasach Kina oraz na stronie internetowej Kina www.kinomuranow.pl.
 4. Ceny Biletów na Wydarzenia Usługodawca ustala odrębnie w odniesieniu do każdego Wydarzenia i udostępnia je Klientom na stronie internetowej Kina www.kinomuranow.pl.
 5. Ceny Biletów dla grup zorganizowanych mogą zostać ustalone indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (022) 635 25 29 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kinomuranow.pl.
 6. Bilety na Seanse lub Wydarzenia przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 7. Informacje o stosowanych przez Usługodawcę ulgach, a także ewentualnych rabatach przy nabywaniu Biletów, dostępne są przy kasach Kina oraz na stronie internetowej Kina www.kinomuranow.pl.
 8. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego sprawdzane są przy kasie w momencie sprzedaży Biletu i/lub wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową.
 9. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jednego Klienta.
 10. Zwrotu lub wymiany Biletu w formie elektronicznej można dokonać mailowo, pod adresem: zwroty@kinomuranow.pl najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, na jaki został on zakupiony.
 11. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 12. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu, jeśli udział ten został przerwany z przyczyn zależnych od Klienta.
 13. Zwrotowi ani wymianie nie podlegają inne dokumenty upoważniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu.
 14. Zwrotowi nie podlegają zakupione bilety i karnety na Millennium Docs Against Gravity Film Festival

 

SEANSE W TECHNOLOGII 3D

 1. Do wszystkich biletów na filmy wyświetlane w tzw. technologii 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej na stronach Serwisu oraz przy kasach, z tytułu wypożyczenia okularów, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych (dalej: okulary 3D).
 2. Klient otrzymuje okulary 3D po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.
 3. Zabrania się wynoszenia okularów 3D poza salę kinową.
 4. Okulary 3D są własnością Usługodawcy i Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.
 5. Uprasza się o nie dotykanie palcami szkieł w okularach 3D, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. Opłata za ich zniszczenie lub zgubienie w wysokości podanej na stronach Serwisu oraz przy kasach Kina pobierana jest przez pracownika obsługi Kina niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą.
 7. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru projekcji w takim przypadku.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 3. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina.
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca upoważniony jest do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 5. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych w związku: 1) rezerwacją Biletu dokonywaną za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina/telefonicznie lub w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia; 2) zawarciem i realizacją umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina; 3) złożeniem reklamacji dotyczącej działania Kina, jest Usługodawca.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane:
  • (a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacji Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina/telefonicznie lub w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia;
  • (b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina;
  • (c) w razie złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej działania Kina – w przypadku reklamacji złożonej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące rękojmię za wady - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zaś w przypadku pozostałych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, przy czym przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne itp.
 4. Podane przez Klienta dane osobowe są przechowywane:
  • (a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową rezerwacji Biletu – do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji Biletów na Wydarzenie – do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami;
  • (b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z umową nabycia Biletu - przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu/w kasie Kina zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  • (c) w przypadku danych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Klienta reklamacji dotyczącej działalności Kina – przez okres 1 roku po upływie terminu rękojmi lub udzieleniu odpowiedzi na reklamację.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych podanych przez Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a) i b) powyżej, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia podanych przez Klienta danych osobowych.
 7. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej działania Kina, w związku z którą dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta - wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych przez Usługodawcę.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie będzie przetwarzała danych osobowych Klienta w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych przez Usługodawcę podczas rezerwacji/nabycia Biletu jest warunkiem zawarcia umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Klient nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy rezerwacji/nabycia Biletu. Ponadto, podanie przez Klienta danych osobowych w złożonej reklamacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina należy zgłaszać niezwłocznie pracownikom obsługi Kina albo pisemnie na adres Usługodawcy albo pocztą elektroniczna na adres kontakt@kinomuranow.pl.
 2. W przypadku złożenia reklamacji pracownikowi obsługi Kina, pracownik ten może zażądać podania następujących informacji: imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz ewentualnie adres e-mail i numer telefonu składającego reklamację.
 3. W przypadku składania reklamacji drogą pisemną należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny składającego reklamację oraz ewentualnie adres e-mail i numer telefonu składającego reklamację.
 4. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną należy podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail składającego reklamację oraz ewentualnie numer telefonu składającego reklamację.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze. W przypadku wprowadzenia zmian po nabyciu Biletu przez Klienta, Klient upoważniony jest do zwrotu Biletu za zwrotem uiszczonej ceny.
 3. W przypadku niesprzedania co najmniej 3 Biletów na dany Seans, do godziny określonej w repertuarze jako godzina rozpoczęcia Seansu, Seans ten może zostać odwołany. Kino zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu na taki Seans po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzednim. Klientom, którzy zakupili Bilety na Seans, który został odwołany Usługodawca zwróci opłatę za Bilet.
 4. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę jakichkolwiek zmian w Regulaminie, o czym Usługodawca będzie informował, do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.