regulaminy

Wybór z regulaminu KINA MURANÓW

Szanowni Państwo,

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gutek Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Kinie Muranów w Warszawie. Jego celem jest zapewnienie komfortu oraz sprawnej obsługi, a także bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina Muranów oraz każda osoba przebywająca na jego terenie.

 

§ 1

DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy Regulamin;

2) Kino – Kino Muranów przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa;

3) Usługodawca – spółka Gutek Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41/43, 01-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125046, NIP: 5261009244, Regon: 010791442;

4) Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu lub innego utworu audiowizualnego;

5) Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem;

6) Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu. Do udziału w Seansie lub Wydarzeniu uprawniać mogą także inne dokumenty wystawione przez Usługodawcę. Zasady Regulaminu odnoszące się do Biletów należy stosować odpowiednio do innych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu, chyba że Usługodawca inaczej postanowi lub co innego wynika z charakteru lub treści takiego dokumentu.

7) Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

8) Serwis – serwis internetowy umożliwiający zakup Biletów na Seans przez Internet na stronie: www.kinomuranow.pl.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina. 

6. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywające się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.

8. Miejsca w salach kinowych są nienumerowane. Miejsca na sali kinowej należy zajmować miejsce tak, aby umożliwić innym widzom swobodne zajęcie miejsc na sali kinowej.

11. Na terenie Kina zabronione jest:

     - korzystanie na salach kinowych z telefonów komórkowych, a także innych urządzeń emitujących dźwięk lub światło,

     - głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,

     - wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje), za wyjątkiem napojów w zamkniętych pojemnikach papierowych lub plastikowych zakupionych w Kawiarni Kina - Cafe Kino,

     - wnoszenie na teren Kina i spożywanie środków odurzających lub psychotropowych,

     - wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

     - spożywanie alkoholu,

     - palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,

     - wnoszenie na teren Kina ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,

     - prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,

     - niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.

15. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu lub produktów w Kawiarni Kina – Cafe Kino osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

16. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który zagraża porządkowi, bezpieczeństwu innych osób przebywających w Kinie lub przez swoje zachowanie uniemożliwia lub utrudnia innym Klientom korzystanie z usług Usługodawcy, w tym w szczególności odbiór przekazu podczas Seansu lub Wydarzenia.

17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do zwrócenia uwagi Klientowi i zażądania dostosowania się do postanowień Regulaminu, zaś w przypadku niespełnienia przez Klienta tego żądania pracownik obsługi Kina jest upoważniony do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w Kawiarni Kina – Cafe Kino.

 

§ 3

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

REZERWACJA

1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: (022) 635 25 29 lub internetowo za pośrednictwem strony internetowej Kina www.kinomuranow.pl przez odnośniki przy repertuarze.

3. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać anulowana.

BILETY

1. Bilety można nabywać w kasach Kina lub za pomocą Serwisu, pod warunkiem, że na dany Seans prowadzona jest sprzedaż on-line. Informacje na temat zakupu można znaleźć na stronie www.kinomuranów.pl

9. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jednego Klienta.

10. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do 30 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

11. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych lub bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

12. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu, jeśli udział ten został przerwany z przyczyn zależnych od Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.

2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze. W przypadku wprowadzenia zmian po nabyciu Biletu przez Klienta, Klient upoważniony jest do zwrotu Biletu za zwrotem uiszczonej ceny.

Newsletter

(raz w tygodniu)